โครงการฝึกอบรมการสร้างข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ ของ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

พนักงานรุ่นใหม่ของ สอวช. ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการสร้างข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ ของ สป.อว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หัวข้อ “ข้าราชการไทยไร้ทุจริต สร้างฐานคิดจิตพอเพียง” ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องปรินซ์บอลลูม 1 ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร