รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562