การบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาองค์กรคุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

การบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาองค์กรคุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 ชั้น 14 อาคารจัตุรัสจามจุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้บริหารงานภายในองค์กร โดย ดร.ณัฐวัฒน์ อริย์ธัชโภคิน กรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมต่อต้านคอร์รัปชัน