คนดีศรี วท. ประจำปีงบประมาณ 2561

นางสาวอรพรรณ เวียรชัย
นักพัฒนานโยบาย
ด้านนโยบายนวัตกรรมการพัฒนากำลังคน
กลุ่มยุทธศาสตร์การคาดการณ์อนาคต ออกแบบและทดสอบนโยบาย