คนดีศรี วท. ประจำปีงบประมาณ 2560

นางสาวภัทรธิรา เกื้อกิ้ม
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
ด้านติดตามและการประเมินผลระบบนวัตกรรมของประเทศ
กลุ่มยุทธศาสตร์นโยบายนวัตกรรม