คนดีศรี วท. ประจำปีงบประมาณ 2559

นางสาวอรวรรณ วัฑฒนะพงศ์
ผู้เชี่ยวชาญนโยบายอาวุโส
ด้านยุทธศาสตร์และการงบประมาณ
กลุ่มพัฒนาองค์กร