คนดีศรี วท. ประจำปีงบประมาณ 2558

นางสาวภัทรวรรณ จารุมิลินท
ผู้เชี่ยวชาญนโยบาย
ด้านการคาดการณ์เทคโนโลยีและพัฒนายุทธศาสตร์
กลุ่มยุทธศาสตร์การคาดการณ์อนาคต ออกแบบและทดสอบนโยบาย