สปอตโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำสปอตโฆษณาเพื่อเผยแพร่ไปยังสาธารณะโดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

เกมโกง สังเวียนทุจริต
แซงคิว
โรคปิดหูปิดตาปิดปาก
การบ้าน
คุณว่าใครชนะ
ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง
หลักสูตรต้านทุจริต…ปลุกจิตสำนึกต้านโกง
หัวหน้าพาโกง