รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการเสวนา “เปิดประตู…จริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการเสวนา “เปิดประตู…จริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

สามารถดาวน์โหลดรายงานสรุปผลการดำเนินงานฯ ได้ที่

http://www.anti-corruption.ops.go.th/images/2561/Report%20Ethics%202561.pdf