ประกาศแนวทางการปฏิบัติ กรณี การให้หรือการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

ประกาศแนวทางการปฏิบัติ กรณี การให้หารือการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด